Általános szerződési feltételek

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – Csala Vilmos egyéni vállalkozó.– a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a www.card4love.com honlapon keresztül nyújtott szolgáltatás – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza.

1. A Szolgáltatás nyújtója:

Név: Csala Vilmos egyéni vállalkozó
Levelezési cím: 1071 Budapest, Dembinszky utca 44. em.: 1 ajtó:1
Adószám: 67770078-1-42
Emailcím: info@card4love.com
Telefonszám: 30/3757040

2. A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatáson keresztül a Szolgáltató információs szolgáltatásokat nyújt a Felhasználó (a továbbiakban: „Felhasználó”) részére, amin keresztül a Felhasználó lehetőséget kap az interneten hozzáférhető bemutatkozó weboldal létrehozására és annak népszerűsítésére.

A Szolgáltatás célja, hogy segítségével a Felhasználók új személyes kapcsolatokat alakíthassanak ki.

3. A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a Felhasználó megbízza a Szolgáltatót informatikai rendszer üzemeltetésével és a Szolgáltatáson keresztül történő rendelkezésre bocsátásával. A szerződés tárgyát képezi egyrészt a Felhasználó rendelkezésére bocsátott profiloldal (a továbbiakban: „Profiloldal”) üzemeltetése, valamint a profiloldalra mutató, QR és URL kódot tartalmazó kártyapaklikra (a továbbiakban: „Kártyapakli”) vonatkozó vételi ajánlat megtételére irányuló nyilvános felhívás közzététele. Egy QR illetve URL kódot legfeljebb 40 alkalommal lehet a Profiloldalra való eljutaás érdekében felhasználni. A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója Csala Vilmos egyéni vállalkozó, aki a megbízást kifejezetten elfogadja.

4. A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Felhasználó – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Felhasználó által a http://www.card4love.com/ weboldalon, vagy annak aloldalán található regisztrációs űrlap kitöltésével, és a „Regisztrálok” gomb lenyomásával jön létre. Regisztrációra a Facebook Connect szolgáltatás használatával is sor kerülhet azzal, hogy ilyenkor a Felhasználó ráutaló magatartásával a Facebook Általános Felhasználási Feltételeit is elfogadja.

A Felhasználó jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A Felhasználó nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

Jelen Szerződés elfogadásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

A Felhasználó a Kártyapakli adatlapján található „Megrendelem” gomb lenyomásával és az űrlap kitöltésével – a Kártyapakli adatlapján szereplő feltételeknek megfelelő – vételi ajánlatot közöl a Szolgáltatóval. A Kártyapaklira vonatkozó adás-vételi szerződés a megrendelés Szolgáltató által történő visszaigazolásával jön létre.

5. A regisztráció és a megrendelések visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa.

Az elfogadott regisztrációk és a megrendelések elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

6. A szerződés ellenértéke

A Szolgáltató a 3. pontban meghatározott szolgáltatását ingyenesen nyújtja. A Szolgáltató a Kártyapaklikat a pakli adatlapján meghatározott vételár megfizetése ellenében biztosítja azzal, hogy a Kártyapakli adatlapja nem tekinthető szerződéskötési ajánlatnak.

7. A megrendelések ellenértékének teljesítése

A Kártyapakli megrendelése során a Felhasználónak meg kell adnia érvényes bankkártyaadatait. A Felhasználó kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik.

A vételár megfizetésére a Sense/Net Zrt. által üzemeltetett Barion rendszerben van lehetőség. A fizetés kezdeményezéséhez szükség van a Barion Általános Szerződési Feltételeinek elfogadására.

8. Számlázás és szállítási feltételek

A megrendelt Kártyapakli ellenértékéről a Szolgáltató- a Felhasználó által korábban megadott adatokkal – számlát köteles kiállítani, amit a megrendelt Kártyapaklival együtt juttat el a Felhasználóhoz.

Az elektronikus számla kiállítása az Octonull Kft. által üzemeltetett Billingo rendszerben történik. A Megrendelő kifejezetten hozzájárul az elektronikus számla kibocsátásához.

A Szolgáltató a megrendelt Kártyapakli házhozszállítása érdekében a Magyar Posta Zrt.-t, mint teljesítési segédet veszi igénybe. A Felhasználó a Magyar Posta Zrt. által alkalmazott feltételeknek megfelelő díjat köteles a Szolgáltatónak megfizetni, amely feltételek megtalálhatóak a https://www.posta.hu/postai_dijak weboldalon.

A Felhasználó felelőssége a szállítási cím pontos megadása, és a megrendelt csomag átvételének biztosítása. A Felhasználót terheli a hibás cím, illetve az átvétel elmulasztása kapcsán felmerült valamennyi kár.

9. Felmondás kezdeményezése

A Felhasználó a felhasználói fiókjának törlését a Szolgáltatónál bármikor kezdeményezheti.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó fiókját előzetes értesítés és indoklás nélkül, azonnali hatállyal törölje. A felhasználói fiók törléséből származó esetleges adatvesztésért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

A felhasználói fiók törlésével egyidejűleg jelen szerződés a jövőre nézve megszűnik.

10. A fogyasztókat megillető felmondási, illetve elállási jog

A fogyasztónak minősülő Felhasználó a Kártyapakli tulajdonjogának átruházására irányuló szerződéstől a termék átvételétől számított 14 napon belül elállhat. Az elállás a szerződést visszamenőlegesen megszünteti. Az elállási jog gyakorlásától számított 14 napon belül köteles a Felhasználó az elállással érintett Kártyapaklit sértetlen állapotban visszajuttatni a Szolgáltatóhoz.

A Szolgáltató a Termék visszaszolgáltatását követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül köteles a Kártyapakli vételárát visszautalni.

A Kártyapakli visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségeket a Felhasználó viseli. Az elállási jog gyakorlásával felmerült egyéb költségek a Szolgáltatót terhelik.

11. Kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

12. Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a http://www.card4love.com/ weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Felhasználó felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére. A Felhasználó a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 100 000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

A Felhasználó felel a Profiloldalra feltöltött szerzői művekért és a jog által védett más alkotásokért. A Felhasználó kifejezetten nyilatkozik, hogy az általa feltöltött tartalom nem sérti harmadik személy jogát.

A Felhasználó által feltöltött tartalom felhasználásából eredő mindennemű fizetési kötelezettség a Felhasználót terheli.

A Szolgáltató megfelelő bejelentés alapján hozzáférhetetlenné teszi a jogsértő tartalmakat. Amennyiben Ön a saját szerzői vagy más jogának megsértését észleli valamely Profiloldalon, akkor bejelentést tehet a Szolgáltatónál az info@card4love.com e-mailcímen.

13. Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

14. A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

15. Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

16. Panaszkezelés

A Felhasználó Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: info@card4love.com

A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:

Polgármesteri Hivatal Jegyzője:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Jegyzője
Levelezési cím: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. III/300.

Továbbá:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete:
Levelezési cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége:
Levelezési cím: 1013 Budapest, Budapest, Attila út 12.

17. A Szolgáltató által igénybevett tárhelyszolgáltató adatai:

DiMa.hu Kft.
Iroda címe: 4026 Debrecen, Honvéd u. 1/A 1/1.
Székhelye: 4026 Debrecen, Honvéd u. 1/A 1/1.
Általános információ, ügyfélszolgálat: info@dima.hu

Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan hozzáférhetőek és szabadon letölthetőek a card4love.com/aszf weboldalon.

1. sz. melléklet:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: *

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *

A fogyasztó(k) neve

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: