Adatvédelmi nyilatkozat

1. A nyilatkozat célja

1.1 Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy Csala Vilmos egyéni vállalkozó (adószám: 67770078-1-42) által a www.card4love.com internetes oldalon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse.

2. Adatkezelő megnevezése

Név: Csala Vilmos e.v.
Levelezési cím: 1071 BUDAPEST, DEMBINSZKY UTCA 44. em.: 1 ajtó: 1.
Telefonszám: +36-30-375-7040
Email cím: info@card4love.com
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-110741/2016.

3. A kezelt személyes adatok köre:

3.1 A felhasználói fiók létrehozása előtt a felhasználó a következő személyes adatait köteles megadni:

Név

Email cím

3.2 A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

3.3 A rendszer használata során a fizetési szolgáltató által generált, a felhasználót azonosító számsor továbbításra kerül az Adatkezelő részére.

4. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

4.1 Az adatkezelő jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelésére a felhasználó önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja alapján.

4.2 Az adatkezelő jogszabályi felhatalmazás alapján, az áruk értékesítésére irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

4.3 A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a www.card4love.com honlapon keresztül biztosított szolgáltatások nyújtása, ezekkel kapcsolatban hírlevelek küldése a felhasználóknak, az ügyfeleinkkel való kapcsolattartás, és számlák kiállítása.

4.4 Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

4.5 Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

5. Az adatkezelés időtartama

5.1 A regisztráció és a www.card4love.com internetes oldal szolgáltatásainak használata során megadott személyes adatok kezelése a felhasználói fiók törléséig tart.

5.2 Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

6. Személyes adatok továbbítása és feldolgozása

6.1 A www.card4love.com internetes oldal szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a felhasználó személyes adatait jogosult továbbítani az alábbi jogi személyek irányába:
• Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.); az emailcímek vonatkozásában
6.2 A fentieken túl a felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

6.3 A www.card4love.com internetes oldal szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a következő adatfeldolgozót veheti igénybe:
DiMa.hu Kft.; 4026 Debrecen, Honvéd u. 1/A 1/1., www.dima.hu

7. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1 A felhasználó tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről. Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja a felhasználót. A tájékoztatás megadása ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést az adatkezelő visszatéríti, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

7.2 A felhasználónak jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését az adatkezelőtől kérje. Az érintett felhasználó joga, hogy egyes adatait, vagy teljes regisztrációját törölje, illetve személyes adatai zárolását kérje az adatkezelőtől. Ha az adatkezelő a felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét teljesíti, vagy a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban, vagy a felhasználó hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

7.3 A felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, vagy ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés érdekében történik. Az ilyen megkereséseket az adatkezelő köteles kivizsgálni, és 15 munkanapon belül válaszolni rájuk. Ha az érintett az adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet, vagy az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztotta, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. A tájékoztatást az adatkezelő elektronikus levélben is megadhatja. Az érintett felhasználó tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

7.4 Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:

Levelezési cím: 1071 BUDAPEST, DEMBINSZKY UTCA 44. em.: 1 ajtó: 1.

Email: info@card4love.com

7.5 A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu, tel.: (1) 391 1400) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

8. Hírlevelek

8.1 A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az adatkezelő csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

9. Záró rendelkezések

9.1 Az adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében. Gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az adatkezelő a személyes adatok biztonsága érdekében megfelelő technikai (pl. logikai védelem, különösen titkosítás) és szervezési intézkedéseket (fizikai védelem, különösen az adatkezelő munkavállalóinak adatbiztonsági képzése) alkalmaz.

9.2 Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a www.card4love.com weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.